Kdo jsme:

  Rok 2019 byl po 2 suchých letech poznamenán masivním propadem produkce v rostlinné výrobě vlivem kalamitního přemnožení hraboše polního v důsledku zákazu plošné aplikace rodenticidů. V minulých desetiletích byla tato aplikace povolena. Bohužel jsme neobdrželi žádné kompenzace těchto škod tak jako v předchozím roce. Snažíme se žádat o veškeré dostupné dotační tituly a v minulém roce se nám podařilo získat provozní dotace ve výši 10 mil. Kč. Byly nakoupeny pozemky v celkové hodnotě 2 112 tis. Kč. Nebyl otevřen žádný nový úvěr. V dubnu 2019 byl řádně splacen úvěr na pořízení půdy ve výši 3 mil. Kč. Průměrný počet pracovníků v roce 2019 činí 31 osob. Oproti roku 2018 došlo díky již výše uvedeným skutečnostem k výraznému propadu tržeb z prodeje výrobků rostlinné výroby. Při celkových nákladech ve výši 62 296 tis. Kč a výnosech 57 303 tis. Kč byl dosažen hospodářský výsledek – ztráta ve výši 4 993 tis. Kč. Po zúčtování odložené daně dosáhlo družstvo ztráty ve výši 4 056 tis. Kč. V roce 2018 jsme dosáhli účetního zisku ve výši 1 311 tis. Kč po zdanění.