Představenstvo Zemědělského obchodního družstva AGRISPOL se sídlem v Mořicích
č.p. 181 Vás zve na :

NÁHRADNÍ ČLENSKOU SCHŮZI


která se koná v sobotu 6. dubna 2019 v 9:30 hodin v sále kulturního domu
v Ivanovicích na Hané (u motorestu Ivanka), prezence od 8:30 hodin.

Program:
  1. Zahájení
  2. Volba pracovní komise
  3. Zpráva představenstva o činnosti a výsledku hospodaření v roce 2018
  4. Zpráva kontrolní komise
  5. Projednání a schválení řádné účetní závěrky za rok 2018
  6. Projednání a schválení rozdělení hospodářského výsledku
  7. Podnikatelský záměr pro rok 2019
  8. Určení výše odměny představenstva a kontrolní komise, vnitropodnikový předpis o
     odměňování
  9. Diskuse
 10. Usnesení a závěr

Člen družstva může na základě čl. 33 Stanov Zemědělského obchodního družstva AGRISPOL Mořice písemně zmocnit jiného člena družstva nebo jinou osobu, aby jej na členské schůzi zastupovala. Zmocnění je platné na základě písemné plné moci.
Náhradní členská schůze je schopna se usnášet dle § 648 Zák. č. 90/2012 Sb. ZOK bez ohledu na počet přítomných členů.
S podklady k jednotlivým záležitostem programu členské schůze je možno se seznámit v kanceláři ekonoma družstva v administrativní budově v Mořicích - v pracovní dny
od 6-14,30 hod.


za představenstvo
Ing. Jaromír Řezáč v.r.
předseda družstvaP L N Á  M O C

Já, níže podepsaný(á) ......................................................................................
narozen(a) ........................................ bytem ...................................................
zplnomocňuji pana (paní) .................................................................................
narozen(a) .....................................................................................................
aby mne zastupoval(a) při jednání náhradní členské schůze Zemědělského obchodního družstva AGRISPOL Mořice dne 6. dubna 2019.

 

v ...................................... dne ..........................................

 

..........................................       .........................................
podpis zmocnitele                               podpis zmocněnce

 

 


Členové, kteří bydlí v okolí, mohou využít autobusové linky.
Autobus bude stavět na autobusových zastávkách
------------------------------------------------------------

 

J Í Z D N Í   Ř Á D

 

Obec Odjezd
Pavlovice 8,20 hodin
Srbce 8,25 hodin
Vitčice 8,30 hodin
Vrchoslavice 8,35 hodin
Němčice n.H. 8,40 hodin
Mořice 8,45 hodin


 


 

Dokumenty v PDF ke stažení

 

 Pozvánka.pdf