Představenstvo Zemědělského obchodního družstva AGRISPOL se sídlem v Mořicích č.p. 181 Vás zve na :

ČLENSKOU SCHŮZI

která se koná v pátek 22. března 2019 v 9:oo hodin v zasedací místnosti administrativní budovy Zemědělského obchodního družstva AGRISPOL Mořice, prezence od 8:30 hodin.

 

Program:

  1. Zahájení
  2. Volba pracovní komise
  3. Zpráva představenstva o činnosti a výsledku hospodaření v roce 2018
  4. Zpráva kontrolní komise
  5. Projednání a schválení řádné účetní závěrky za rok 2018
  6. Projednání a schválení rozdělení hospodářského výsledku
  7. Podnikatelský záměr pro rok 2019
  8. Určení výše odměny představenstva a kontrolní komise, vnitropodnikový předpis o odměňování
  9. Diskuse
  10. Usnesení a závěr

 

          Člen družstva může na základě čl. 33 Stanov Zemědělského obchodního družstva AGRISPOL Mořice   písemně  zmocnit   jiného   člena   družstva   nebo   jinou   osobu,  aby  jej na členské schůzi zastupovala.   Zmocnění je platné na základě písemné plné moci.

     S podklady k jednotlivým záležitostem programu členské schůze je možno se seznámit v kanceláři ekonoma družstva v administrativní budově v Mořicích - v pracovní dny

od 6-14,30 hod.

     V případě, že členská schůze se nebude schopna usnášet, svolá představenstvo Zemědělského obchodního družstva AGRISPOL Mořice na základě § 647 Zák. č.90/2012 Sb. ZOK novou pozvánkou náhradní členskou schůzi s nezměněným programem tak, aby se konala do 3. týdnů. Náhradní členská schůze je schopna se usnášet dle § 648 Zák. č. 90/2012 Sb. ZOK bez ohledu na počet přítomných členů.

za představenstvo
Ing. Jaromír Řezáč v.r.
předseda družstva

 

                                              

P L N Á   M O C

Já, níže podepsaný(á) .................................................................................................................

narozen(a) ........................................ bytem ...................................................... .....................

zplnomocňuji pana (paní) .........................................................................................................      narozen(a) ............................................................................

aby mne zastupoval(a)  při jednání členské schůze Zemědělského obchodního družstva AGRISPOL Mořice dne 22. března 2019.

 

v  ......................................           dne ..........................................

 

       ..........................................                                    .........................................

              podpis zmocnitele                                                 podpis zmocněnce 


 

Dokumenty v PDF ke stažení

 

 Pozvánka.pdf