Představenstvo Zemědělského obchodního družstva AGRISPOL se sídlem v Mořicích č.p. 181 Vás zve na :

 

NÁHRADNÍ ČLENSKOU SCHŮZI

 

která se koná ve čtvrtek 15. dubna 2021 v 9:30 hodin v zasedací místnosti administrativní budovy Zemědělského obchodního družstva AGRISPOL Mořice, prezence od 8:30 hodin.

 

Program:

1. Zahájení

2. Volba pracovní komise

3. Změna stanov

4. Zpráva představenstva o činnosti a výsledku hospodaření v roce 2020

5. Zpráva kontrolní komise

6. Projednání a schválení řádné účetní závěrky za rok 2020

7. Projednání a schválení rozdělení hospodářského výsledku

8. Podnikatelský záměr pro rok 2021

9. Určení výše odměny představenstva a kontrolní komise, vnitropodnikový

předpis o odměňování

10. Volba členů představenstva a kontrolní komise

11. Diskuse

12. Usnesení a závěr

 

Představenstvo navrhuje, aby členská schůze schválila tuto změnu stanov:

Čl. 38 první věta se mění a zní takto: představenstvo má 5 členů.

Ve volbách bude voleno představenstvo v počtu 5 členů a kontrolní komise v počtu 3 členů.

 

Člen družstva může na základě čl. 33 Stanov Zemědělského obchodního družstva AGRISPOL Mořice písemně zmocnit jiného člena družstva nebo jinou osobu, aby jej na členské schůzi zastupovala. Zmocnění je platné na základě písemné plné moci.

Náhradní členská schůze je schopna se usnášet dle § 648 Zák. č. 90/2012 Sb. ZOK bez ohledu na počet přítomných členů.

 

S podklady k jednotlivým záležitostem programu členské schůze je možno se seznámit v kanceláři ekonoma družstva v administrativní budově v Mořicích - v pracovní dny od 6:00-14:30 hod.

Za představenstvo:

Ing. Stanislav Coufalík v.r.

místopředseda představenstva

 


 

Dokumenty v PDF ke stažení

 

 Pozvánka na náhradní schůzi.pdf

 Pokyny covid-19.pdf

 Zpráva o hospodaření 2020.pdf

.